Cách tạo sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce – Flatsome

Dưới đây là đoạn code hỗ trợ thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce. Bạn hãy xem đoạn code bên dưới đã đính kèm mô tả, lưu ý: thêm vào file functions.php

//SẢN PHẨM CÓ CÙNG MỨC GIÁ
function get_same_price_hwp(){
  //get gia mac dinh woo 
  $get_meta = get_post_meta( get_the_ID(), '_price', true ); //get giá sản phẩm hiện tại
  $prmax = $get_meta + 50000; // giá max = giá sản phẩm hiện tại + 50k

  $loop = array(
      'post_status' => 'publish',
      'post_type' => 'product',
      'posts_per_page' => 4,
      'post__not_in' => array(get_the_ID()), 
      'meta_query' => array(
        array(
          'key' => '_price',
          'value' => array($get_meta, $prmax),
          'compare' => 'BETWEEN',
          'type' => 'NUMERIC'
        )
      )
    );

  $hwpquery = new WP_Query($loop); 
    if ( $hwpquery->have_posts() ) :
    echo '<h2>Sản phẩm cùng mức giá</h2>';
    echo '<div class="row large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2 row-small">';
    while ( $hwpquery->have_posts() ) : $hwpquery->the_post();
      wc_get_template_part( 'content', 'product' );
    endwhile;
    wp_reset_postdata();
    echo '</div>';
    endif;
  }
  add_action('woocommerce_after_single_product_summary','get_same_price_hwp',1);

Hiện tại mình set giá chênh lệch 50,000 K. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền này. Và Hook thì mình đang dùng woocommerce_after_single_product_summary bạn cũng có thể thay đổi – Xem hook tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491