Code hiển thị bài viết liên quan trong theme Flatsome

Theme Flatsome khá tuyệt có thể ứng dụng để thiết kế website cho tất cả các ngành nghề nhưng phần blog thì lại thiếu mục các bài viết liên quan, gây khó khăn cho anh em muốn làm website tin tức. Nhiều khi sử dụng plugin thay thế khiến cho ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Mình check cũng có khá nhiều người share kể cả Plugin cũng có nhưng mình vẫn thích tự code hơn dễ tùy chỉnh theo ý của mình, theo dõi bài viết này nếu bạn thấy hữu ích….

Bài viết liên quan theo tag

Dán code này vào file functions.php của theme/child theme đang kích hoạt

 * Code bài viết liên quan theo tag
*/
function related_tag() {
  global $post;
  $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  if ($tags){
    $output = '<div class="related-box">';
    $first_tag = $tags[0]->term_id;
    
    $args=array(
      'tag__in' => array($first_tag),
      'post__not_in' => array($post->ID),
      'posts_per_page'=>3,
      'ignore_sticky_posts'=>1
    );
    $my_query = new wp_query($args);
    
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<span class="related-head">Bài viết liên quan:</span><ul class="row related-post">';
      while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      $output .= 
        '<li class="col large-4">
                <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                  <div class="feature">
                    <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                  </div>              
                </a>
                <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
              </li>';
      endwhile;
      $output .= '</ul>';
    endif; wp_reset_query();
    $output .= '</div>';
    return $output;
  }
  else return;
}
add_shortcode('related_tag', 'related_tag');

Bài viết liên quan cùng Chuyên mục

Dán code này vào file functions.php của theme/child theme đang kích hoạt

/*
 * Code bài viết liên quan theo chuyên mục
*/
function related_cat() {

  global $post;
  $output = '';
  if (is_single()) {
   global $post;
   $categories = get_the_category($post->ID);
   if ($categories) {
    $category_ids = array();
    foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
    $args=array(
     'category__in' => $category_ids,
     'post__not_in' => array($post->ID),
     'posts_per_page'=>3,
     'ignore_sticky_posts'=>1
    );
    
    $my_query = new wp_query( $args );
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<div class="related-box">';
        $output .= '<span class="related-head">Bài viết liên quan:</span><div class="row related-post">';
          while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
          $output .= 
            '<div class="col large-4">
              <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                <div class="feature">
                  <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                </div>              
              </a>
              <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
            </div>';
          endwhile;
        $output .= '</div>';
      $output .= '</div>';
    endif;  //End if.
   wp_reset_query();
  }
  return $output;
 }
}

Tiếp theo là phần css, bạn chèn vào style.css của theme/child theme đang kích hoạt hoặc thêm vào CSS bổ sung trong Tuỳ biến của Flatsome.

.related-box .related-head {
  font-weight: 700;
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 19px;
  color: black;
}
.related-box ul li {
  margin-bottom: 3px;
}
.related-box ul li a {
  font-weight: 700;
  font-size: 16px;
  /*color: #2a9e2f;*/
}
.related-box ul li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.feature {
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.feature::before {
	content: "";
	display: block;
	padding-top: 56.25%;
}
.feature .image{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
ul.row.related-post li {
  list-style: none;
}
.related-title {
  line-height: 1.3 !important;
  margin-top: 10px !important;
}

Sau khi add đoạn code trên trong function trong child-theme, vậy là chúng ta có 2 shortcode [related_tag][related_cat]..

Để sử dụng hiển thị bạn thêm vào Flatsome –> Theme Option –> Blog –> Blog Single Post, chúng ta kéo xuống dưới cùng, tới phần HTML after blog posts. Chúng ta chèn shortcode vào đó rồi lưu lại là xong.

Xong. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491