Woocommerce: Thêm phí thanh toán dựa trên nút radio tùy chỉnh tại page Checkout

Đây là tính năng khá hay có thể dùng tính năng này như thêm VAT / Phí vận chuyển có điều kiện …… Được xử lý tự động cập nhật cộng gộp tổng tiền khi thay đổi option.

A/E code cũng có thể tham khảo viết thêm các tính năng cho khách hàng :))

Woocommerce: Thêm phí thanh toán dựa trên nút radio tùy chỉnh

Đoạn mã PHP: Thêm phí động dựa trên các nút radio tùy chỉnh @ WooCommerce Checkout

Copy đoạn mã ném vào function.php rồi xem kết quả

add_action( 'woocommerce_review_order_before_payment', 'hwp_checkout_radio_choice' );
 
function hwp_checkout_radio_choice() {
   
  $chosen = WC()->session->get( 'radio_chosen' );
  $chosen = empty( $chosen ) ? WC()->checkout->get_value( 'radio_choice' ) : $chosen;
  $chosen = empty( $chosen ) ? '0' : $chosen;
    
  $args = array(
  'type' => 'radio',
  'class' => array( 'form-row-wide', 'update_totals_on_change' ),
  'options' => array(
   '0' => 'No Option',
   '10' => 'Option 1 ($10)',
   '30' => 'Option 2 ($30)',
  ),
  'default' => $chosen
  );
   
  echo '<div id="checkout-radio">';
  echo '<h3>Customize Your Order!</h3>';
  woocommerce_form_field( 'radio_choice', $args, $chosen );
  echo '</div>';
   
}
 
// Part 2 
// Add Fee and Calculate Total
  
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees', 'hwp_checkout_radio_choice_fee', 20, 1 );
 
function hwp_checkout_radio_choice_fee( $cart ) {
  
  if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) ) return;
  
  $radio = WC()->session->get( 'radio_chosen' );
   
  if ( $radio ) {
   $cart->add_fee( 'Option Fee', $radio );
  }
  
}
 
// Part 3 
// Add Radio Choice to Session
 
add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_review', 'hwp_checkout_radio_choice_set_session' );
 
function hwp_checkout_radio_choice_set_session( $posted_data ) {
  parse_str( $posted_data, $output );
  if ( isset( $output['radio_choice'] ) ){
    WC()->session->set( 'radio_chosen', $output['radio_choice'] );
  }
}

Chúc thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491