Tips – Hướng dẫn xây dựng sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Last updated on September 27th, 2023 at 09:55 am

Chán ngồi tổng hợp tính năng Woocommerce chia sẻ cho AE, bài viết này hướng dẫn tạo và lấy sản phẩm đã xem trong Woocommerce, mình viết + tổng hợp không theo chủ đề nào cả, mình sẽ #Tags nó lại ae click xem nhé !

Bắt đầu nào….!

Phân tích kĩ thuật 

Về phần kỹ thuật, trang web sẽ lưu trữ thông tin và sau đó hiển thị danh sách các sản phẩm mà người dùng đã xem trang chi tiết của chúng.

Để thực hiện điều này, chúng ta cần ghi nhớ mỗi khi người dùng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm. Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng chức năng session trong PHP.

Tips -Hướng dẫn xây dựng sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Tiếp theo >

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khởi tạo một session với khóa là “viewed” và giá trị ban đầu là một mảng rỗng. Mỗi khi người dùng truy cập vào trang chi tiết của một sản phẩm, chúng ta sẽ lấy ID của sản phẩm đó và thêm nó vào mảng session. Mảng session này sẽ chứa danh sách các ID của các sản phẩm mà người dùng đã xem.

Cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp “get post” trong WordPress để hiển thị các sản phẩm từ danh sách ID trong mảng session theo mong muốn.

Xây dựng chức năng sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Bước thực hiện:

  • Khởi tạo session và lưu ID của từng sản phẩm khi truy cập vào bài viết chi tiết của sản phẩm đó
  • Sử dụng mảng session để show danh sách sản phẩm

Khởi tạo session:

Các bạn chèn đoạn code này vào file functions.php của theme đang sử dụng:

 

Chúng ta sẽ tạo một hàm có tên là viewedProduct trong hàm này sẽ thực hiện các công việc như sau:

  • session_start(); là cú pháp khởi tạo session
  • Dòng 3, 4, 5 là kiểm tra thử có tồn tại session viewed hay không. Nếu chưa có thì tạo một session có key là viewed giá trị của session này là một mảng rỗng.
  • Dòng 6, 7, 8 kiểm tra có đang ở trang chi tiết sản phẩm hay không bằng cách sử dụng làm is_singular(‘product’). Nếu đang ở trang chi tiết sản phẩm thì thêm một phần từ mới là ID sản phẩm vào session vừa khởi tạo ở trên.
  • Dòng 10 móc hàm này vào action wp để chạy hàm trên khi mỗi lần load website.

Sau khi chạy đoạn code này chúng ta sẽ được một session có key là viewed và giá trị sẽ là mảng các ID của sản phẩm đã xem.

Hiển thị danh sách sản phẩm:

Để hiển thị list các sản phẩm đã xem các bạn chèn đoạn code sau vào vị trí cần hiển thị nha.


 

Đoạn code trên mình tiến hành kiểm trả session có key là viewed có tồn tại hay không, nếu có chúng ta sẽ chạy vòng lặp get post vào show những sản phẩm đã xem ra.

Còn nếu không có sản phẩm nào đã xem thì hiển thị dòng thông báo: Không có sản phẩm nào đã xem!

Chú ý: ‘post__in’ => $data là điều kiện để nó hiện các sản phẩm với một mảng id sản phẩm có trước.

Kết

Session lưu trữ dữ liệu trong thời gian trình duyệt đang hoạt động. Khi trình duyệt được tắt, session sẽ tự động xóa dữ liệu, đồng nghĩa với việc danh sách sản phẩm đã xem sẽ bị đặt lại.

Nếu bạn không muốn mất danh sách đã xem sau khi tắt trình duyệt, bạn có thể sử dụng cookies để lưu trữ thông tin.

Chúc thành công!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi